Procedura AML

 1. Użytkownik zapewnia, że przestrzega i będzie przestrzegał w przyszłości wszelkich obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do kwestii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej i finansowej oraz finansowaniu terroryzmu, nie jest podmiotem jakichkolwiek sankcji i zakazów, które uniemożliwiałyby mu lub zakazywały korzystanie z funkcjonalności Serwisu, a także oświadcza, iż Konto Użytkownika nie będzie używane przez osobę trzecią lub w jakikolwiek sposób nie udostępni on osobie trzeciej możliwości korzystania z Konta Użytkownika.
 2. W celu zapewnienia zgodności z procedurami, o których mowa w ustępach poprzedzających, Użytkownik na etapie tworzenia Konta Użytkownika w Serwisie przechodzi proces weryfikacji, poprzez wprowadzenie stosownych danych i dokumentów w wymagalne pola formularza. Na podstawie podanych danych, Operator przeprowadza proces weryfikacji KYC (know your customer), polegający na potwierdzeniu ich zgodności ze stanem faktycznym w sposób wskazany w § 6 ust. 3, 4 i 5 Regulaminu, a także w inny sposób tam nie wymieniony. Operator nie jest zobowiązany do aktywacji Konta Użytkownika i udzielenia dostępu do oferowania w Serwisie usług, do momentu poprawnej i pełnej weryfikacji danych wskazanych przez Użytkownika.
 3. Operator w ramach KYC wymaga od Użytkownika będącego osobą fizyczną m.in., lecz nie wyłącznie, potwierdzenia podanych danych poprzez załączenie kopii aktualnego, ważnego dokumentu tożsamości, przez który rozumieć należy dokument w postaci dowodu osobistego lub paszportu, a także dokumentów potwierdzających prawidłowość adresu podanego przez Użytkownika w odpowiednim polu formularza w toku procesu zakładania Konta Użytkownika.
 4. Operator w ramach KYC wymaga od Użytkownika będącego osobą prawną lub ułomną osobą prawną m.in., lecz nie wyłącznie:
  1. Potwierdzenia podanych danych poprzez załączenie aktualnego dokumentu z właściwego rejestru;
  2. Wskazania danych beneficjentów rzeczywistych, przez których na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć podmioty w postaci osób fizycznych, posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji Użytkownika, zaś w przypadku gdy podmiotami tymi nie są osoby fizyczne, wówczas także dane osób fizycznych będących beneficjentami rzeczywistymi tych podmiotów;
  3. skazania danych przedstawiciela lub przedstawicieli Użytkownika będącego osobą prawną lub ułomną osobą prawną;
  4. Wskazania danych i dokumentów, o których mowa w ust. 4, pozwalających na weryfikację danych osób wymienionych w ust. 5 pkt b i c.
 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Operatora co do zgodności danych podanych przez Użytkownika ze stanem faktycznym, Operator podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności, a także może żądać ewentualnego dostarczenia Operatorowi kopii wymaganych dokumentów, poświadczonych przez notariusza co do ich zgodności z oryginałem.
 6. Operator w ramach procedur, o których mowa w ust. 1 dokonuje bieżącej analizy aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym oceny ryzyka dokonywanych transakcji z punktu widzenia AML i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Konto każdego Użytkownika może zostać czasowo zawieszone w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do niezgodnej z prawem aktywności Użytkownika w ramach Serwisu, w tym naruszenia przez Użytkownika regulacji AML czy regulacji prawnych dotyczących finansowania terroryzmu, nie dłużej niż na 30 dni. Operator zastrzega sobie prawo do powiadomienia właściwych organów ścigania w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika.
 7. Operator stosuje środki bezpieczeństwa finansowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. (Dz. U. Z 2010, NR 46, poz 276t. J.) o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 8. W związku z ustawą, o której mowa w ust. 1, operator prowadzi i przechowuje rejestr transakcji o wartości 3000EUR lub równowartości tej kwoty liczoną wg kursu średniego NBP w dniu transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu, a także transakcji ze sobą powiązanych.
 9. Operator nie będzie odpowiedzialny względem Użytkownika za szkodę powstałą na skutek naruszenia przez Użytkownika procedur AML, a także regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej i finansowej oraz finansowaniu terroryzmu.